O fundacji CITY OK

Strona główna » Kadra » Tomasz Chruszczow
Tomasz Chruszczow

Tomasz Chruszczow

Prezes Zarządu i fundator Fundacji CITY OK

Niezależny ekspert, konsultant, wykładowca w zakresie krajowych i międzynarodowych polityk środowiskowych.

Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, promotor wielu prac dyplomowych w zakresie zrównoważonej transformacji gospodarczej i wdrażania systemu ESG w biznesie.

Współzałożyciel i Senior Fellow ERCST – European Round Table for Climate Change & Sustainable Transition asbl, Bruksela. . Autor „Analiza wdrażania przepisów o emisjach przemysłowych w hutnictwie stali”. Współautor “Implementing Carbon Capture and Storage Technologies: A Call to Action”

Aktywność zawodowa:

Prowadzi szkolenia z zakresu międzynarodowej (globalnej) oraz europejskiej polityki klimatycznej w kraju i za granicą.

Od 2009 roku w administracji rządowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie dyplomacji wielostronnej, międzynarodowych negocjacji oraz europejskich procesów
decyzyjnych, zdobyte dzięki aktywnej pracy w grupach roboczych Rady UE oraz w organach konwencji klimatycznej ONZ, a także dzięki kierowaniu globalnymi procesami
negocjacyjnymi. Reprezentował Polskę w pracach grup roboczych Rady UE (ds. środowiska oraz międzynarodowych aspektów środowiskowych, a także w pracach ustanowionej przez Komisję Europejską Grupy wysokiego szczebla ds. Klimatu.

Szef polskiej delegacji i głównych negocjator na konferencje klimatyczne ONZ w latach 2009-2013. W latach 2010-2011 jeden z głównych negocjatorów klimatycznych UE.
Szef grupy roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiska (WPIEI) w Radzie UE oraz negocjatorów UE w czasie polskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej, w tym
podczas Konferencji COP17 w 2011 roku. Negocjator końcowego tekstu Porozumienia paryskiego podczas COP21 w 2015 roku. W latach 2012-2013 oraz 2016-2017
przewodniczący organu pomocniczego ds. wdrożeń (SBI), a w roku 2015 przewodniczący organu pomocniczego ds. doradztwa naukowego i technologicznego (SBSTA) w konwencji klimatycznej ONZ (UNFCCC). Członek Komitetu Adaptacyjnego ONZ, kierujący zespołem ds. Krajowych Planów Adaptacyjnych – lata 2012-2015.

Czempion Wysokiego Szczebla ds. Globalnych Działań Klimatycznych Prezydencji COP24 UNFCCC. Przewodniczący pracom inicjatywy ONZ ds. odporności na zmiany klimatu (UN Resilience Initiative A2R) – lata 2018-2019

W latach 1997-2009 pracował na rzecz przemysłu. Dyrektor Biura Związku Pracodawców Polskie Szkło, wiceprezydent Europejskiej Federacji Przemysłu Szklarskiego. W latach 2007-2009, delegat do Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w przemyśle (CCMI) w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Wiceprzewodniczący komitetu doradczego ds. emisji przemysłowych przy ministrze środowiska. Wcześniej, Przewodniczący Technicznych Grup Roboczych ds. przemysłu szklarskiego i ceramicznego, a także do spraw gospodarki odpadami w Krajowym Centrum BAT (Najlepszych Dostępnych Technik), w Ministerstwie Środowiska.

Przewodniczył delegacji polskiej w europejskiej technicznej grupie roboczej opracowującej dokument referencyjny dla europejskiego hutnictwa szkła, będący podstawą dla wydawania środowiskowych pozwoleń zintegrowanych.

Współtworzył i kierował wdrożeniem ogólnopolskiego systemu selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań szklanych, ponadto 1999 – 2005 – ekspert przemysłu w Sejmowych Komisjach Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Gospodarki, a także w Senackiej Komisji Ochrony Środowiska, w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, emisji przemysłowych

2007 – 2009 – wiceprzewodniczący Komitetu Doradczego ds. emisji przemysłowych przy ministrze środowiska Audytor i weryfikator emisji CO2 dla systemu EU ETS